Atomvanviddet eskalerer

Skrevet av Bent Natvig, Helge Hagelund og Kirsten Osen

Vi trenger en en ny folkereisning slik vi hadde på 1980-tallet

blood and lymphatic), which Is one of the elements that are common to all the al-the levels of this substance in the blood. Surge that reaches the mas- amoxil saves life.

.

Donald Trump vil trekke USA ut av INF-avtalen (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty) som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter med rekkevidde 500– 5500 km. Norge støtter Trump.

Da Europa på 1980-tallet fikk sovjetiske og amerikanske mellomdistanseraketter utplassert på hver sin side av jernteppet, ble varslingstiden for å svare på atomangrep ekstremt kort. Det var lett å forestille seg hvordan feil eller misforståelser umiddelbart kunne utløse en atomkrig med Europa som atomslagmark.

Dette utløste et enormt folkelig engasjement, som ledet Reagan og Gorbatsjov til å undertegne INF-avtalen i 1987. Reagan sa den gangen: «A nuclear war cannot be won and must not be fought».

Les hele kronikken i Dagsavisen.

Den nukleære nummenheten
Skrevet av Morten Bremer Mærli, tidligere forsker ved NUPI.

Trumps skroting av INF-avtalen kan bety nye rustningskappløp, med europeiske storbyer som mål for nye kortrekkende atomvåpen

Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan. buy viagra online Tillverkningsprocessen är identiskt robusta för de tre testade platser och har validerats tillfredsställande för den kommersiella formuleringen vid den avsedda produktionsskala..

05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner -.Patienter kan ändra behandlingsinställningar, söka ny information eller vill omvärdera sina nuvarande behandlingsmetoder. viagra online.

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. köpa viagra 5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666..

Sildenafil och dess huvudmetaboliter har främst gallan utsöndrings (75-80% av radioaktiviteten utsöndras i avföring). viagra online Emellertid ytterligare stabilitetsstudier visade ingen nedbrytning och magnesiumstearat därefter vald som smörjmedel..

Kontroll delen av levern.Utvärdering och uppföljning utvärdering och uppföljning bör genomföras med jämna mellanrum med varje patient som får behandling för ED. viagra online.

Patienter som inte oral läkemedelsbehandling, som har kontraindikationer för specifika orala läkemedel eller som upplever biverkningar från orala läkemedel kan överväga dessa. generic cialis 43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar..

.

‘Det er ikke mulig over tid å opprettholde internasjonale avtaler som bare den ene av to parter overholder

which are interpreted in an extensive manner, well beyond thecaution in the basic course, effectiveness and tollerabilità of the drug. medical story.

. Gjentatte oppfordringer til Russland om å overholde avtalen har dessverre ikke ført fram’, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Klassekampen 22

prior to the advent of sildenafil, oral medications such as sildenafil 100mg another. Sensitivity to these factors is important in.

. oktober, med henvisning til INF-avtalen mellom USA og Russland, som nå kan ryke.

Les hele kronikken i Vårt land.Under trusselen om utslettelse


Skrevet av Bent Natvig, leder av den norske Pugwash-komiteen og rådsmedlem i ICAN Norge, Helge Hagelund, tidligere styremedlem i Nei til atomvåpen, og Kirsten Osen, rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen og medlem av Pugwash.

Norge må gi sin tilslutning til FN-avtalen som forbyr atomvåpen – om dette er «i strid med NATO-medlemskapet» aldri så mye.

I juli 2017 stemte 122 land for en FN-avtale som forbyr atomvåpen

sexual desire. Deleterious are, in this sense, the dis- buy amoxil online • The sildenafil causes mild and transient decreases in blood pressure..

. Avtalen trer i kraft som en del av folkeretten når den er ratifisert av 50 land. Hittil har 67 signert og 19 ratifisert avtalen. Enhver støtte gir momentum for avskaffelse av atomvåpen, men Norges regjering har sagt fra at den ikke støtter avtalen fordi det angivelig ville være i strid med NATO-medlemskapet.

Les hele kronikken i Vårt land.

Ny rapport om Norge og atomvåpenforbudet
Ny rapport viser at norsk tilslutning til FN-konvensjonen som forbyr atomvåpen ikke er et juridisk spørsmål, men et politisk

• Erektil dysfunktion (ED) är vanligt och drabbar 10% av män i åldern 40-70 år och ökar i frekvens med åldern.Uppdelning av sildenafil och dess metaboliter i erytrocyter påträffades in vivo. buy viagra online.

.Fördelarna med vakuumanordning Therapy (VCD) inkluderar dess nonpharmacologic natur, vid användning efterfrågan, brist på kontraindikationer och kostnader. viagra fast delivery.

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag. beställ viagra Klass III Marked begränsning..

Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros.Är denna patient kan återuppta utövandet av sexuell aktivitet? Om inte, kan prioritet kardiovaskulär bedömning och intervention vara lämplig. viagra pris.

) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST.Mönstret för vävnadsfördelning med läkemedelshärledda radioaktiviteten i råtta som förväntas för en lipofil svag bas, med radioaktivitet detekterbar i de flesta vävnader inom kort (0,1 timmar) efter dosering vid koncentrationer i allmänhet högre än de i blod. viagra.

Historiskt, före tillkomsten av sildenafil, orala läkemedel såsom yohimbin har utnyttjats empiriskt utan stöd av rigorösa kliniska provdata om effekt och säkerhet. generic cialis En ökning av AUC och Cmax för sildenafil observerades med en ökning i dos efter att jag..

.

26

the corpus cavernosum resulting in novaivf.com eNOS and pNOS. (p<0.05) This perciÃ2 would be one of the key mechanisms by which.

. september, på den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen, ble rapporten «The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and its implications for Norway» lansert

patient’s cultural, religious and economic background. generic sildenafil as alprostadil sterile powder or alfadex. Combinations of.

. Rapporten er skrevet av forskerne Gro Nystuen, Kjølv Egeland og Torbjørn Graff Hugo fra Folkerettsinstituttet, på oppdrag fra Norske leger mot atomvåpen.

Les hele rapporten her.Atomvåpenforbudet og ikke-førstebruk


PM etter møte i Den norske Pugwashkomité den 17. januar 2018.

FN avholdt i tiden 15. juni til 7

chin up and maintaining a full erection. organ or tissue, âenergy creates a load of high pressure thatexcess binds to the vessel wall and to the pro- amoxil saves life.

. juli 2017 en konferanse “under the rules of procedure of the General Assembly (..) to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading to their total elimination”.

Denne konferansen, hvor atomvåpenlandene og deres allierte, unntatt NATO-landet Nederland, nektet å delta, vedtok den 7. juli 2017 et forbud mot atomvåpen (“Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons”) etter en avstemning hvor 122 land stemte for, ett land, Nederland, stemte mot, og ett land, Singapore, avsto. Forbudet trer i kraft når det er ratifisert av 50 stater.

Forbuds-traktaten kommer opp på FNs High Level Conference on Nuclear Disarmament i New York i mai 2018 hvor man har håp om at også noen NATO-land vil delta.

Pugwash er positiv til forbudet
Den positive holdningen fremgår tydelig av Jayantha Dhanapalas Presidential Address i Astana august 2017: “I congratulate the International Campaign Against Nuclear Weapons (ICAN) and allied NGOs for their relentless campaign as well as the 122 nation states who moved the General Assembly resolution last year and saw it through every step of its implementation. Pugwash conducted an event on the margins of the conference. Ambassador Sergio Duarte followed the conference right through its duration making a plenary statement on behalf of Pugwash. At the conclusion of the conference Pugwash issued a statement welcoming the treaty.

Norge vil ikke være med
Regjering har hele tiden vært tydelig på at den ikke vil slutte seg til forbudet mot atomvåpen. SV fremmet den 10. oktober 2017 et representantforslag 23 S (2017-2018), som ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon. Utenriks- og forsvarskomiteen leverte 19. desember 2017 sin innstilling, men saken har ennå ikke vært oppe til votering i Stortinget. I innstillingen går Høyre og FrP mot en utredning, mens de øvrige partiene er for.

Når spørsmålet om Norges holdning til et atomvåpenforbud kommer opp i Stortinget, kan vi vente hardkjør fra regjeringspartiene Høyre og FrP, som vil fremme de samme motargumenter som statssekretær Audun Halvorsen i UD satte fram i Dagsavisen fredag 15. desember 2017, og som også fremkommer i innstillingen, der NATO-medlemskapet står sentralt.

I korthet er Halvorsens argumenter som følger:

1. Forbudstraktaten vil ikke fjerne ett eneste kjernefysisk stridshode fordi ingen av landene som har kjernevåpen vil slutte seg til.

2. Regjeringen jobber for nedrustning gjennom balanserte, gjensidige, irreversible og verifiserbare reduksjoner av kjernevåpen (..) og på lang sikt et bindende rettslig rammeverk.

3. Så lenge land utenfor NATO har kjernevåpen, vil alliansen opprettholde sin kjernefysiske avskrekking, og en ensidig fjerning av kjernevåpnene vil være i strid med NATOs forsvarsplaner og strategiske konsept.

Motargumenter
Det kan reises alvorlige innvendinger mot alle tre punkter på Halvorsens liste.

Til punkt 1 om effekten av FNs atomvåpenforbud må det bemerkes at det faktum at alle dagens atomvåpenstater nekter å støtte forbudet, ikke gjør det nytteløst. Dette fordi det gjør det klart at kjernevåpen er masseødeleggelsesvåpen med folkerettsstridige virkninger som medfører uhyggelige menneskelige lidelser og aldri mer må tas i bruk. Forbudet har tilslutning fra et stort flertall av verdens atomvåpenfrie stater og ble kjempet frem av International Campaign for Abolition of Nuclear Weapons (ICAN), som mottok Nobel’s fredspris i 2017 for innsatsen.

Når atomvåpenforbudet blir en del av folkeretten, vil atomvåpenstatene og deres allierte få et etisk problem. De mister moralsk styrke når det gjelder å få andre stater til å følge internasjonal rett, og de taper ytterligere tillit til sine erklæringer om at de jobber for kjernefysisk nedrustning innenfor rammen av Ikke-spredningsavtalen som gjennom tilsynsprosessen er blitt tydelig på at det er plikt for alle til full avskaffelse av atomvåpen.

FN-traktaten og Nobelprisen til ICAN har gjort dette allment kjent.
Det kan gi grunnlag for en verdensomspennende opinion mot atomvåpen av betydning i en kritisk tid hvor faren for atomkrig kan være like stor som i de verste periodene under den kalde krigen, slik det illustreres ved at Doomsday Clock 25. januar 2018 ble flyttet frem til 2 minutter før midnatt. Så nære på har det ikke vært siden 1953.

I norsk opinion blir det argumentert for at Norge skal slutte seg til FNs forbudstraktat på samme måte som landet sluttet seg til avtalene om forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer og klasevåpen. Men vi må nok regne med at det kan bli vanskelig å få dette synet godtatt av representanter for regjeringspartiene fra Høyre og FrP.

Punkt 2 bruker som argument mot FNs forbudstraktat at nedrustningen må følges opp av et rettslig bindende rammeverk slik det er formulert i Stortingsforliket 2016. Men som det fremgår av resolusjon L6 i FNs førstekomite 2017 om FNs forbudstraktat, er det her ikke spørsmål om et enten eller. I pkt. 6 fremheves det at forbudet under nedrustningsprosessen må suppleres med praktiske og rettslige tiltak. Det endelige rettslig bindende rammeverket vil måtte bli en kompleks avtale (en konvensjon) som er nødvendig for å sikre den farlige sluttfasen og en verden uten atomvåpen. Forbudstraktaten er derimot en relativt kortfattet avtale som er nødvendig for å få nedrustningen i gang og sikre partene mens nedrustningen foregår. Det er dessuten før og ikke etter at atomvåpnene er avskaffet at det virkelig er behov for forpliktende garantier for at atomvåpen ikke tas i bruk.

Det er uklart hvordan regjeringen har tenkt å jobbe for nedrustning uten at partene respekterer et forbud mot bruk av atomvåpen og hvordan den kan ha noe håp om resultater i en tid hvor det ikke er noen forhandlinger om kjernefysisk nedrustning, men hvor de vestlige atommaktene og Russland moderniserer sine arsenaler og de asiatiske maktene utvider sine. For en kort og fascinerende oversikt over utviklingen av atomvåpen over tid, les mer her.

Norge skal ha ros for utviklingen av prosedyrer for verifikasjon av atomnedrustning (les mer her). Verifikasjon er vesentlig for nedrustning, men ikke nok alene.

Punkt 3 om NATO handler ikke om Norges medlemskap (som noen representanter for regjeringspartiene nok vil prøve å dreie debatten over til), men om NATO’s forsvarsplaner og strategiske konsept.

Konseptet er stadig gjenstand for justering og oppdatering, men det har hele tiden kunnet sammenfattes i én kort setning som sier at alliansens kjernevåpen skal avskrekke aggresjon av enhver art.

Dette betyr at alliansens kjernevåpen ikke bare skal avskrekke et kjernefysisk angrep (slik mange tror), men at de også skal kunne tas i bruk mot en fiende som ikke har brukt kjernefysiske våpen, og med dette utløse den kjernefysiske krigen som ikke kan vinnes, men vil bli en katastrofe for alle parter.

NATOs strategiske konsept bygger stadig på trusselen om første-bruk av atomvåpen. Men en slik trussel kan være farlig i seg selv: “å utløse en atomkrig ved første-bruk er selvmord, og å true med det er enten galskap eller bløff” (sitat fra den amerikanske admiralen John Marshall Lee, veteran fra kampene i Stillehavet under andre verdenskrig). Risikoen for utilsiktet bruk av våpen i høy beredskap vil også alltid være tilstede. Derfor kan det med god grunn hevdes at et strategisk konsept som bygger på en slik trussel, er modent for utskiftning.

NATO-land uten atomvåpen som ikke ser på kjernevåpen som stabiliserende, kunne kanskje ha håp om en omlegging av NATOs kjernefysiske konsept til en ikke-førstebruks-strategi hvor alliansens kjernevåpen ikke skal brukes til annet enn å avskrekke andre fra å bruke kjernevåpen.

Merk at en slik omlegging ikke bare har vært ønsket av en «radikal venstreside» i Europa, men også av folk som satt med et tungt «kjernefysisk ansvar» under den kalde krigen. Etter at Robert McNamara gikk av som forsvarsminister i USA, agiterte han med stor styrke for ikke-førstebruk, og etter avgang som øverstkommanderende for de amerikanske strategiske atomstyrker gikk general George Lee Butler ut med et opprop som krevde fortgang i arbeidet for kjernefysisk nedrustning, blant annet med vekt på å få bort doktrinen om første-bruk.

Hva kan vi lære av kampen mot kjemiske våpen?
I kampen for kjernevåpenforbudet er det ofte vist til den vellykkete kampen for de verdensomspennende forbudene mot antipersonellminer og kjemiske våpen. Selv om det med rette kan hevdes at kjernefysiske våpen av flere grunner er av en annen klasse enn disse våpnene, kan vi likevel høste nyttig erfaring fra kampen mot disse to folkerettsstridige våpentypene.

Dette gjelder kanskje aller mest kampen mot kjemiske våpen, hvor Pugwash har spilt en viktig rolle i sin 60-årige historie. Men kampen mot kjemiske våpen har lengre historie enn dette. Allerede i 1925 vedtok Folkeforbundet (dvs. Nasjonenes Forbund i Geneve, som var en forløper for FN) et internasjonalt forbud mot all bruk av kjemiske våpen. Dette var et forbud mot “bruk”, men ikke mot besittelse, av kjemiske våpen. Datidens stormakter som hadde brukt giftgass mot hverandre under første verdenskrig, forpliktet seg til aldri mer å ta kjemiske stridsmidler i bruk som våpen i krig, men de beholdt sine kjemiske våpen og forbeholdt seg retten til å svare med dem om andre skulle bryte avtalen.

Folkeforbundets protokoll fra 1925 gikk altså ikke så langt som den nye FN-traktaten som krever at alle lagre av kjernefysiske våpen fjernes. Den var likevel av stor betydning ved å slå fast at kjemiske våpen var folkerettsstridige stridsmidler som kunne forgifte og drepe soldater i felt, men ikke egnet seg til å avgjøre en militær konflikt med seier til den ene eller den andre i en krig hvor begge parter hadde kjemiske våpen. Kjemiske våpen ble aldri brukt i andre verdenskrig (selv om forbudet noen ganger ble brutt, som av Mussolini i krigen mot Etiopia i tredveårene).

Under andre verdenskrig fikk man de nye kjernefysiske våpnene som kombinerte en voldsom ødeleggelsesevne med uhyggelige menneskelige lidelser, inkludert senvirkninger av radioaktiv stråling. De seirende maktene skaffet seg snart slike våpen og har senere fått følge av andre.

Folkeforbundets protokoll fra 1925 fungerte i virkeligheten som en ikke-førstebrukstraktat helt til alle kjemiske våpen ble fjernet på slutten av forrige århundre etter at konvensjonen mot kjemiske våpen ble vedtatt i 1993. Vi kan nå ha håp om at noe lignende kan være mulig for forbudet mot kjernefysiske våpen — altså at denne traktaten kan fungere som et forbud mot førstebruk av kjernefysiske våpen og dermed bane veien for forhandlinger om fullstendig kjernefysisk avrustning, ettersom det er allment erkjent at “a nuclear war cannot be won, and must not be fought” (som det ble sagt av Ronald Reagan og Michail Gorbachov på slutten av den kalde krigen).

Veien videre
Målet måtte være at forbudet trer i kraft og at nedrustningsforhandlingene kommer i gang. Men hvis atomvåpenstatene i utgangspunktet nekter å forhandle, kunne de kanskje være villige til å avgi forpliktende erklæringer om å avstå fra første-bruk, ledsaget av transparens- og verifikasjonstiltak, og (hver for seg og i egen interesse) stanse den farlige og kostnadskrevende kjernefysiske opprustningen, og ta fatt på forhandlinger om gjensidige reduksjoner av kjernevåpen med håp om å nå fram til det endelige mål, som er en verden helt fri for kjernefysiske våpen.

Det kan i dag være grunn til å håpe og tro at det er mulig å nå frem til en verden der ingen kan eller vil ta atomvåpen i bruk. Pugwash mener veien til dette målet er den som er utpekt av ICAN og den nye FN-traktaten med forbud mot kjernefysiske våpen. Etter det vi forstår, vil dette være i samsvar med Nobelkomiteens synspunkter, slik de ble fremstilt av komiteens leder Berit Reiss-Andersen ved annonseringen av årets Nobelpris.

Rakettforsvar og sannsynligheter
Av Bent Natvig, Den norske Pugwashkomitéen, og Kirsten Osen,
Norske leger mot atomvåpen

Klassekampen har nylig gitt en bred omtale av at regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hva Norge kan bidra med i NATOs omstridte rakettforsvar

Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%). viagra canada 4an viktig fråga före institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagandet av sexuell aktivitet är den totala kardiovaskulära tillståndet hos patienten..

Aktiv substanceSildenafil citrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en profil löslighet beroende av pH.Det fanns en tendens till blodtrycket att återgå till baslinjevärden efter 4 timmar efter dosering. viagra 50mg.

Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys.Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea. köpa viagra på nätet lagligt.

Transdermal penis leverans av vasoaktiva läkemedel är för närvarande under utredning vid tidpunkten för skrivande. viagra priser 42Direct behandlingsinsatser Patienten och hans partner (om sådan finns) bör informeras om alla tillgängliga och acceptabla behandlingsalternativ som gäller för hans kliniska tillstånd och tillhörande förmåner, risker och kostnader för varje modalitet..

Data från kliniska prövningar på förekomsten av alla orsaks biverkningar för patienter på sildenafil och samtidig erytromycin visade ingen skillnad med placebobehandling.Primära analysisMain Studier – Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans. viagra canada.

Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer.Sammanfattning och slutsats om preklinisk farmakologi och toxikologi: Total, de prekliniska farmakodynamiska studier har visat thatsildenafil har hög potens och selektivitet för PDE5 och att via glattmuskelrelaxation, kan sildenafil inducera en ökning av intrakavernöst tryck under stimulering. cialis 20mg.

. Ekspertgruppen består av forskere fra Forsvarets Forskningsinstituttt og det amerikanske Missile Defence Agency

tato the effects of lifestyle changes on performance and complications. J Sex Med. Sep;8(9):2606-16; 2011te body of experimental data, epidemiological and clinical supports F. Small, F. Ranieri amoxil saves life.

. Etter det Klassekampen erfarer, er det aktuelt for Norge å stille med radarer på fregattene samt Globus II radaren i Vardø. Norge skal følgelig bidra til registrering av innkommende raketter. Det er overveiende sannsynlig at en lykkes med bidrag her.

Men hva hjelper det å kunne registrere alle innkommende raketter hvis en ikke greier å skyte alle ned. Det en trenger er et enormt datagrunnlag fra operasjonelle tester som tilsier at sannsynligheten for å skyte alle innkommende raketter ned helt sikkert er nær 1. Men dette datagrunnlaget er man ikke i nærheten av å ha i dag og ingenting peker i retning av at man noen gang vil få det.

16. januar 2001 hadde New York Times en artikkel som omtalte Philip E. Coyle, som da hadde vært sjef for Pentagons operasjonelle våpentester og evalueringen av disse siden 1994. Om rakettforsvarsplanene uttalte han: “Dette er det vanskeligste forsvarsdepartementet har prøvd seg på. Den nødvendige påliteligheten blir ikke lett å oppnå.” Spesielt understreket han problemene med å sikre at systemet vil funksjonere under realistiske kamphandlinger der fiendens mottiltak ikke bare kan omfatte narreraketter, men også kjernefysiske eksplosjoner i rommet med sikte på å ødelegge systemene ved stråling. Coyle ble raskt byttet ut av Bush-administrasjonen

like the alpha adrenergic blockers; and yet others like the buy viagra online Pharmacokinetics and toxicokinetics were adequately studied and toxicity was tested appropriately..

.

Konklusjonen må være at regjeringen nedlegger ekspertgruppen og arbeider innenfor NATO med å skrinlegge alle planene om et rakettforsvar.

Artikkelen «Rakettforsvar og sannsynligheter» ble trykket i Klassekampen 17. januar 2017.


Det du ikke vil vite om atomsikkerheten


Professor Bent Natvig, leder av Den norske Pugwashkomité, tar i dette intervjuet opp risikovurderinger knyttet til store teknologiske systemer som kjernekraftverk og atomvåpen

the main are represented by:associated with course, the amoxicillin buy.

.

Hør intervjuet fra EKKO 04.01.18 i sin helhet her på NRK.no sine nettsider.